Declaració institucional de suport a la proposició de llei contra LGBTIfobia. Dels Ajuntaments de Catalunya

compromis politicDeclaració institucional de suport a la proposició de llei contra LGBTIfobia. Dels Ajuntaments de Catalunya

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbiaentitats LGTB parlament 2013

Llegida en el Ple del Parlament el dia 8 de maig de 2014

La commemoració el 17 de maig del Dia Internacional contra l’Homofòbia convoca a tothom, arreu del món, a manifestar que encara avui cal perseverar en la consolidació de la dignitat, la llibertat i la plenitud dels drets fonamentals de les persones, especialment de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI). I, enguany, que també es com-memora l’Any Internacional de la Família, es posa més en relleu la necessitat que tothom, també les persones LGTBI, s’ha de poder desenvolupar plenament en els aspectes de l’esfera vital de la seva identitat, com l’orientació sexual i la relació afectiva, social, laboral i també familiar.

La consolidació dels drets de les persones LGTBI assolits a Catalunya requereix continuar la tasca ciutadana, cultural i política d’aprofundir en l’extensió del valor de la igualtat en la diver-sitat, més enllà de la tolerància, amb l’acceptació i el respecte de totes les persones sigui quina sigui llur orientació sexual. Per a això, cal remoure, com és obvi, actituds, actes o expressions que suposen o contenen odi i discriminació per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere, molts amb arrels profundes, que en darrer terme no són sinó manifestacions inacceptables en una Catalunya oberta i democràtica.

Les persones LGTBI han estat, i estan, mancades en llur entorn d’uns referents que els permetin créixer com a persones de ple dret. Per això, cal fer visibles i aprovar els drets legals i els instruments normatius adequats, amb els quals es puguin sentir i es vegin reconeguts per a poder créixer i desenvolupar-se com tothom. Amb aquesta finalitat, hom apel·la a una bona col·laboració entre els poders públics, els agents socials i la societat civil, una col·laboració que ha d’ajudar en aquesta tasca constant de fer quotidianes la diversitat i la igualtat.

Aquesta jornada internacional anomenada contra l’homofòbia, en record de la data en què el 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, inclou també la lluita contra la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia i, en darrer terme, contra tota discriminació per raó d’orientació afectiva i sexual.

El Parlament de Catalunya s’adhereix a la commemoració del Dia Internacional contra l’Homo-fòbia i expressa, una vegada més, la necessitat de continuar treballant contra totes les classes de discriminació i de reforçar les eines i els instruments legals que calen per a fer-hi front.

Així mateix, el Parlament de Catalunya fa una crida a tota la societat i a tots els poders públics de Catalunya perquè es manifestin i treballin per l’eradicació de l’homofòbia i de tota discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, i perquè es pugui avançar en la consolidació d’una societat democràtica i plural que reconegui a tothom sense exclusions, en totes les seves expressions i condicions, com a persona.

Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia

aPenjada del penó amb l’Arc de Sant Martí 2014

Penjada del penó amb l’Arc de Sant Martí a la seu Districte d’Horta – Guinardó amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia

Amb la presència de la regidora del Districte d’Horta-Guinardó, de Dona i Drets Civils, i presidenta del Consell Municipal de Gais, Lesbianes, Homes i Dones Transsexuals (CMGLHiDT), Il·lma. Sra. Francina Vila i Valls, altres regidors dels grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona i representants de les entitats LGTB de la ciutat, es va fer un parlament per part de la presidenta del CMGLHiDT i d’un membre del consell i es va penjar al balcó de la seu del Districte el penó LGTB.

En anys successius el penó LGTB viatjarà per la ciutat i s’instal·larà cada any en un districte diferent per tal de commemorar el 17 de maig, l’Any Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia, per donar a conèixer aquesta data a tota la ciutat de forma descentralitzada.

aConsell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB)

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (en endavant LGTB) és un òrgan consultiu sectorial de participació creat amb la voluntat de l’Ajuntament de Girona d’orientar-se per l’article 40.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Objectius

El Consell Municipal LGTB té com a objectius i funcions:

 1. Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals.
 2. Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d’interès per a les associacions, els altres agents del Consell i el municipi per tal de facilitar aquells canvis que portin a una ciutat més inclusiva i estructurada des de les aportacions dels ciutadans.
 3. Impulsar l’acció municipal per fer de Girona una ciutat acollidora per a totes les persones.
 4. Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure les aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i dones transsexuals i bisexuals en tots els àmbits (social, cultural, polític, etc.).
 5. Atendre específicament els homes i les dones transsexuals i bisexuals i les lesbianes i els gais que pateixin situacions greus com a conseqüència de la seva condició afavorint i potenciant la coordinació entre les institucions que hi són implicades.
 6. Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes d’especial incidència en aquest sector, principalment en els processos d’elaboració d’ordenances que afectin a les lesbianes i els gais i els homes i les dones transsexuals i bisexuals, no solament durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d’elaboració.
 7. Impulsar la coordinació i col·laboració entre les entitats, les associacions ciutadanes, els sectors professionals i representants municipals en l’àmbit LGTB.
 8. Analitzar la situació en què es troba la ciutat respecte els gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals, com també les actuacions que s’hi duen a terme i proposar mesures d’acord amb l’anàlisi.
 9. Impulsar la participació i l’associacionisme dels col·lectius de gais i lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals, facilitant la informació, la difusió, el suport i l’assessorament oportuns.
 10. Promoure una dotació en el pressupost municipal per atendre les activitats del Consell
 11. Donar suport als regidors de barri en aquelles accions que tinguin referència directa a l’àmbit de treball d’aquest Consell.

SABADELL CIUTAT DE VALORSsabadell band

Sabadell és una ciutat de valors, una ciutat compromesa amb la ciutadania que aspira a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d’ètnia, edat, gènere, origen, orientació sexual, creença o limitació física o psíquica.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament ha aprovat aquest matí una proposició de l’alcaldia amb motiu del dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La moció s’ha aprovat per unanimitat.

El text de la proposició és el següent:

Atès que el 17 de maig és el Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i es  commemora arreu del món la supressió de la homosexualitat com a malaltia per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La majoria d’associacions de psicòlegs i psiquiatres ja ho havien fet des d’ inicis dels anys 70, encapçalats pels científics dels EEUU i l’estudi Kinsey dels anys 40-50.

Atès que el 28 de juny, es el Dia Internacional del Orgull Lèsbic, Gai, Bisexual i Transsexual , i es commemora a bona part del món  els disturbis de Stonewall  (Nova York ) de l’any 1969 que marquen l’ inici del moviment d’alliberació homosexual, on la noció bàsica que es difon és que cap persona ha d’avergonyir-se del que és, amb independència del sexe, o orientació sexual.

Atès que el desenvolupament de la nostra legislació ja ha previst la missió de treballar contra aquesta marginació, tal com indica l’article 40.8 del nostre Estatut, la Llei d’Identitat de Gènere de 2006 i el Tractat de Lisboa de la Unió Europea.

Atès que Sabadell ha continuat amb el seu compromís cívic contret de fa anys en favor dels valors del dret a la diferència i la igualtat de totes les persones. En aquest sentit, el Pacte pels Valors de la Convivència de Sabadell parla del respecte actiu a les persones en el seu àmbit privat, així com de l’amor i de la llibertat com a valors indispensables.

Atès que l’Ajuntament de Sabadell, a través de la Comissió de la Convivència, compta amb un instrument útil d’atenció, assessorament i seguiment a víctimes de la violència homòfona, alhora que significa un instrument de sensibilització contra l’homofòbia i en pro de la diversitat d’orientacions sexuals. La mateixa Comissió de la Convivència, ha redactat  una proposta  que insta a l’ampliació  i a la modificació del article 510 del codi penal , relatiu a que tots els delictes d’odi i discriminació inclosos els d’orientació sexual no quedin  fora de la llei  i es puguin aplicar accions legals més contundents contra tots els delictes d’odi i discriminació.

Atès que en aquest marc, el passat 28 de gener del 2013 s’inaugura l’Oficina de Drets Civils, que treballa per la defensa, la prevenció i la divulgació  dels drets de les persones amb especial al dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’edat, ideologia, religió o creença , pertinença a una ètnia o nació , sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. Amb un espai específic de referència per la informació, l’assessorament i l’acompanyament en temes d’orientació sexual.

Atès que el  31 de gener es va constituir la Taula d’entitats LGBTI, que permet a la ciutat tenir un espai de reflexió,informació, debat i coordinació dels temes de diversitat sexual. La taula està integrada per entitats i persones que a títol individual treballaran conjuntament amb la regidoria de Drets Civils  per tal de millorar la gestió de la diversitat d’orientació sexual.

Atès que el passat 5 de febrer de 2013  es va aprovar al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell el Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania  que inclou un Pla Transversal LGBTI, que té com a objectiu el desenvolupament d’aquesta ciutat compromesa amb els valors i que contempla l’atenció a la diversitat sexual des dels seus cinc eixos , la informació , l’equitat, la participació, la sensibilització i la creació de vincles, desenvolupant unes 40 accions adreçades a la lectura LGBTI.

Atès que la ciutat de Sabadell treballa en coordinació amb l’ONG internacional MANEO que vetlla per la construcció d’una xarxa de ciutats europees compromeses amb el respecte a la diversitat sexual i explícitament contràries als crims d’odi per homofòbia. I en aquest sentit destacar també que Sabadell va ser pionera en aprovar un protocol per lluitar contra l’homofòbia.

Atès que és un ferm compromís d’aquest Consistori promoure l’eradicació de l’homofòbia i la normalització del fet homosexual i transsexual. En aquest sentit, no podem oblidar la necessària sensibilització i la imprescindible solidaritat que preconitzen Amnistia Internacional (AI) i l’Associació Internacional de Lesbianes i Gais (ILGA), ambdues membres d’ECOSOC, consell consultiu d’ONG´s de l’ONU.

Atès que hi  ha diversos factors que agreugen la discriminació i la invisibilitat de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals: vih/sida, immigració, envelliment, joventut… L’Ajuntament de Sabadell inclou aquesta perspectiva multifactorial en la seva prevenció de l’homofòbia.

Atès que l’Ajuntament de Sabadell ha fet seguiment per prendre coneixement de la situació del moviment LGTB a nivell local, autonòmic i estatal, constatant el retrocés en els drets i les llibertats de la comunitat homosexual i transsexual en diversos aspectes, així com l’augment de l’homofòbia a diversos sectors socials, entre ells el jovent.

Atès que amb aquestes finalitats l’Ajuntament de Sabadell, tot col·laborant amb les entitats LGTB locals i d’altres, ha organitzat un programa d’actes de commemoració del 17 de maig i, en aquest sentit, durant els darrers anys, la bandera irisada ha estat presidint el balcó central del consistori les diades del 17 de maig i del 28 de juny, Dia Mundial del Orgull LGTB.

Atès que enguany dediquem aquest any internacional  a la diversitat afectivo-sexual de la joventut, cal considerar els efectes de la homo-transfòbia damunt tot el jovent i adolescents, abocant-los a  depressions, abús de substàncies, suïcidis, malalties, etc… tal i com demostren els  últims estudis fets a l’estat  on ens indican que entre el 40 i el 60% de joves LGTB han patit violència psíquica, sexual o física a l’escola degut a la seva orientació sexual.

Atès que l’assetjament per motiu d’identitat de gènere i per orientació sexual malmeten la salut mental i el rendiment escolar de l’alumnat afectat, situant-lo en risc de suïcidi. L’estudi estatal de la FELGTB (Federació Estatal de  lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) diu que el 43% dels joves que pateixen assetjament a l’escola per aquest motiu tenen idees de suïcidi, el 35% el planifica, i el 17% l’arriba a portar a la pràctica.  Per tant podem dir segons aquestes dades, que el suïcidi per assetjament homofòbic és una de les principals causes de mort en joves en el nostre país.

Atès que des de finals dels anys 90, no han deixat d’augmentar les malalties de transmissió sexual i el retrocés en la utilització del preservatiu entre la joventut. Les dades del 2011 són prou greus: (xifres de la baixada del ús del preservatiu i del nombre d’embarassos no desitjats en adolescents)

Atès que el 30 de juny del 2012 va ser dissolt el Plan Nacional contra la SIDA, efecte de la crisi que ha deixat sense recursos tota la xarxa associativa que treballa per la prevenció i la utilització del preservatiu.

En el marc de la commemoració del 17 de maig, proposo a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

Primer: Mantenir la bandera irisada al balcó central del consistori el proper 17 de maig i 28 de juny.

Segon: Informar la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies homoparentals, com del dret a la diferència i l’homofòbia existent al món i al nostre país, basada en prejudicis, desconfiança o desconeixement sobre la diversitat d’orientacions sexuals.

Tercer: Oferir recursos sobre la diversitat afectivo-sexual i l’eradicació de l’homofòbia als centres d’ensenyament, tutors, consells escolars, alumnes de 3r i 4r d’ESO i AMPES, tot distribuint les publicacions del Sabadell Atenció Jove d’aquesta temàtica i el compromís d’editar uns apunts sobre l’assetjament escolar. . Difondre també els  monogràfics sobre “Homofòbia i Orgull gai” editats per la regidoria de Drets Civils i Ciutadania , allà on sigui adient.

Quart: Realitzar un acte central commemoratiu entorn el fet de l’homofòbia i la transfòbia al món i convidar les entitats de la ciutat a participar en aquesta commemoració i difondre els articles 40.7 i 40.8 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Cinquè: Realitzar periòdicament xerrades/tallers sobre com tractar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i sobre la temàtica LGTB, adreçats a professionals que desenvolupin tasques informatives o de dinamització amb adolescents i joves en l’àmbit de l’educació en el temps lliure.

Sisè: Sensibilitzar a la societat en general sobre els riscos i la vulnerabilitat que pateix la joventut LGBTI, i al jovent amb particular editant un material pedagògic “El rap contra l’homòfobia“ que es posarà a disposició de tots els  centres d’ensenyament secundari , Escoles d’adults i espais d’oci de la ciutat junt amb la realització de programes i actes que eduquin vers el respecte a la diversitat sexual, de forma inclusiva i respectuosa.

Setè: Desenvolupar el protocol aprovat per identificar, atendre i prevenir l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere, amb la formació adequada a tots els agents implicats. Posar en marxa, si s’escau, el protocol de la Comissió de la Convivència per a tal fi.

Vuitè: Desenvolupar actuacions que promoguin l’eradicació de les actituds homòfobes en les competències esportives, amb la implicació i la col·laboració en aquest àmbit dels principals clubs i entitats esportives de la ciutat.

Novè: Seguir treballant conjuntament amb CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda als Refugiats) per acollir, dins dels recursos que la ciutat disposa, a persones refugiades en perill de mort, per raó d’orientació sexual o identitat sexual o identitat de gènere, segons petició explícita i contrastada d’AI i l’ILGA.

Desè:  Desenvolupar accions i campanyes institucionals de visibilitat del col·lectiu LGTB i de la seva aportació a un model de ciutat obert, divers i respectuós.

Onzè: Recolzar la petició del moviment d’homes i dones transsexuals de suprimir de la Llei d’Identitat de Gènere la prescripció mèdica de “disfòria de gènere”.

Dotzè: Demanar la re-instauració i dotació suficient del Pla Nacional contra la SIDA i l’atenció a les peticions reiterades de la coordinadora estatal CESIDA. El temps i el buit preventiu juguen en contra del jovent.

Dotzè: Fer arribar aquests acords a les entitats locals que treballen pels drets del col·lectiu LGTB, al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, així mateix com al conjunt de les entitats de la ciutat sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva , educativa, de lleure…)

Tretzè: Fer arribar aquests acords a l’Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i discriminació a Catalunya i als Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya i Defensor del Poble d’Espanya.

terrassaTerrassa se suma al Dia contra l’Homofòbia i la Transfòbia
L’Ajuntament ha hissat la bandera de l’arc iris, que simbolitza la llibertat d’opciño sexual i que també s’hissa el dia 28 de juny, Dia de l’Orgull
Sessió de març
07.03.2014
El PSC de Terrassa portarà una moció contra l’homofòbia al proper ple
Hi demanen que el Consistori doni suport a la ‘Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia’

Els socialistes presentaran una proposta en la qual demanen que el Consistori doni suport a la ‘Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia’, presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

Aquest mes de març el Grup Municipal Socialista portarà una moció contra l’homofòbia i la transfòbia al proper ple de l’Ajuntament de Terrassa. Tot i que s’han fet molts passos per assolir la igualtat formal, el PSC considera que encara queda molta feina per fer i en aquest sentit la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha manifestat: “cal que seguim treballant per assolir la igualtat real, hem d’anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència.”

En la seva proposta, els socialistes demanen que la ciutat de Terrassa es declari “respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual”. Així també, la moció insta l’Ajuntament a donar suport la ‘Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia’, presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

Segons ha declarat Melgares: “el nostre país ha fet molts passos endavant cap a una igualtat efectiva, un bon exemple és la Llei del matrimoni homosexual o la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007, que avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals” i ha afegit: “tot i així les desigualtats no han quedat eradicades totalment i cal alertar d’alguns sector i de certes polítiques de dretes que pretenen fer-nos tornar enrere en drets i llibertats civils”.

El PSC recorda que encara avui, arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.

Mentre que al nostre país, Melgares ha explicat que és molt important fer actuacions en l’àmbit educatiu ja que si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, “els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes” ha explicat Melgares.

Per aquest motiu, el Grup Municipal Socialista també proposa desenvolupar un ‘Pacte local contra l’homofòbia i la transfòbia’ al llarg de l’any 2014 i d’altra banda, crear en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homofòbic i transfòbic, així com fer-ne un seguiment i valorar aquest servei.

26/06/2013.  
Sesión plenaria.  

L’H trabajará para erradicar la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.  

A través de una moción presentada por el PSC.  
a
El Pleno aprobó ayer una moción presentada por el grupo municipal del PSC en la cual da apoyo a la Proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que se presentó el 9 de mayo en el Parlament de Cataluña y que se tramitará en el pleno de la cámara catalana el 17 de julio. El texto fue aprobado con los votos a favor de todos los grupos, excepto Plataforma por Cataluña, que votó en contra.La alcaldesa, Núria Marín, explicó que con diferentes iniciativas legislativas “hemos conseguido una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa pero todavía hay muchas cosas por hacer con el fin de que la normalización sea completa”. En este sentido, dijo que “con iniciativas como la Proposición de ley que el PSC presenta al Parlament y con la moción que aprobamos en el Pleno queremos erradicar cualquier tipo de discriminación”.

La moción propone también colaborar con la sociedad civil, organizaciones, empresas y otros organismos por la erradicación de la homofobia y la transfobia en la ciudad y “trabajar en la erradicación de cualquier tipo de acoso en la escuela, poniendo especial atención al acoso por causa de orientación sexual y/o identidad de género”. También acuerda, entre otros, dar apoyo a las celebraciones anuales en defensa de los derechos de este colectivo, hacer seguimiento de las denuncias que se presenten en la ciudad por causa de homofobia y transfòbia y colaborar con el Servicio de los Delitos de Odio y Discriminación.

07.03.2014
 aAJUNTAMENT DE BERGA. “Perquè el dret a la diferència no pot donar com a resultat la diferència de drets”1. 1 Pla Municipal per al col·lectiu LGTB .

http://www.ajberga.cat/perfil/berga/recursos/recursos/pla_contra_l__homof_bia_i_trans_bo.pdf

aL’Ajuntament de Badia Valles aprova per unanimitat la moció presentada per l’AEB contra l’homofòbia i la transfòbia

Escrit per Alternativa d’Esquerres per Badia
L’homofòbia i la Transfòbia continuen ben presents al nostre context més immediat: a les escoles i als instituts, a la feina, al carrer, als espais de lleure… Cal, doncs, dedicar encara molts més esforços en la lluita per l’alliberament LGTB, i la col·laboració activa i compromesa de les institucions públiques pot esdevenir una ajuda importantíssima.

Aprovada per unanimitat la moció presentada per l’AEB contra l’homofòbia i la transfòbia.

MOCIÓ CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

Des del final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB), al nostre país, ha anat assolint diferents victòries importants: des de la despenalització de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (que havia substituït a la de vagos y maleantes) ara fa 35 anys, fins a l’obtenció del dret al matrimoni civil i a l’adopció. S’ha avançat pel que fa a drets, visibilitat i acceptació, és cert. Però aquests avanços en els drets bàsics no s’han traduït, encara, en avanços en les llibertats per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Tot i això, com que hi ha un grup important de gent que és exclosa de la vida social normalitzada, s’han creat espais exclusius per a aquestes persones. Això sí, limitats a determinats barris de Barcelona, Palma o València. Aquests espais han esdevingut, més que espais de llibertat, zones elitistes, on si no reprodueixes un determinat estereotip (que no representa en cap cas el col·lectiu LGTB) no hi tens lloc. En aquests espais, a més, es tendeix a invisibilitzar a lesbianes, a trans i a la resta de diversitat no heteronormativa. Però a la major part de ciutats petites i mitjanes, així com a la resta de pobles i comarques del país, ni tan sols han aparegut (amb molt petites excepcions) aquests espais del denominat “ambient gai”. Al ser, a més, zones tradicionalment més conservadores, les lesbianes, els gais i les persones trans i bisexuals han tendit a escapar-ne. Hi ha hagut, durant molts anys, un exili LGTB des del poble cap a la capital. Aquest exili ha afavorit la guetització del col·lectiu en determinats barris de les capitals i la invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i comarques. Aquestes problemàtiques han estat compensades sovint per la lluita constant de les organitzacions d’alliberament LGTB, malgrat que aquestes han tingut més o menys força depenent de la zona del país. Tota aquesta feina d’anys ha esdevingut imprescindible per als avanços viscuts en aquesta lluita. Malgrat aquesta intensa lluita, però, la realitat és que l’homofòbia i la Transfòbia continuen ben presents al nostre context més immediat: a les escoles i als instituts, a la feina, al carrer, als espais de lleure… Cal, doncs, dedicar encara molts més esforços en la lluita per l’alliberament LGTB, i la col·laboració activa i compromesa de les institucions públiques pot esdevenir una ajuda importantíssima.

Per tot això, el grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB-CAV) proposa al Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfob i trànsfob.

2.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

3.- Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori.

4.- Establir un conveni entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Observatori contra l’Homofòbia on quedin recollits els drets i deures de les dues parts.

5.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB.

6.- Que l’Ajuntament, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, realitzi actes de sensibilització i commemoració de les dues dates abans esmentades. En aquest sentit poden sol·licitar assessorament a l’Observatori contra l’Homofòbia.

7.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

8.- Donar compte dels presents acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

aL’Ajuntament Mataró aprova una declaració institucional de suport a la proposició de llei contra l’homofòbia

Ahir es va donar compte, en el Ple ordinari del mes de juliol, de l’aprovació en l’última Junta de Portaveus de la declaració institucional presentada per ICV-EUiA amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i de suport a la proposició de llei contra l’homofòbia.

El text íntegre de la declaració és el següent:
“Atès que el 28 de juny se celebra el Dia Internacional del Orgull Gai, Lesbià, Transsexual i Bisexual arreu del món i que aquest any la lluita dels diversos col·lectius implicats es centra en la eradicació de l’homofòbia, per tal de garantir els drets de les persones LGTB i evitar situacions de discriminació i violència cap aquest col·lectiu.
Atès que la violència homofòbica no és una situació del passat. Malgrat els avenços legislatius pels drets del col·lectiu LGTB, a Catalunya cada dia es presenta una denúncia per una agressió d’aquest tipus. Especialment sagnant són els casos de bullying a les escoles i instituts. Segons informes realitzats en diverses comunitats autònomes de l’Estat espanyol -com els realitzats pel Defensor del Pueblo (2000, 2006), el del Centro de Estudios Reina Sofía (2005) i l’equip de Generelo y Pichardo (2005, 2007)-, un 30 % dels i les alumnes han dut a terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra els seus companys i companyes gais i lesbianes.
Atès que un 15 % reconeix haver actuat de forma violenta i un 3 % ha participat en pallisses contra els i les joves homosexuals. Un 13,4 % manifesta que és correcte tractar amb menyspreu a les persones LGTB.
Atès que un 65 % dels nois exclusivament homosexuals ha patit insults, un 30 % exclusió, un 20 % cops i un 10 % arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, amb el que l’orientació sexual es mostra com un factor de risc per patir assetjament escolar, ja que és almenys tres vegades superior a les dades mostrades pels companys i companyes heterosexuals. A més, un de cada tres escolars que pateixen assetjament per part dels seus companys a causa de la seva condició homosexual, pateixen en silenci aquestes agressions. En el cas de les noies els percentatges baixen gairebé a la meitat en els fenòmens més greus, encara que són similars a comentaris i burles.
Atès que les conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, i sovint passen desapercebudes per al professorat. J.M. Avilés, en l’informe Monbushō (1994), troba que el 50,6 % dels pares i mares desconeix que els seus fills i filles pateixen assetjament escolar. El professorat tampoc s’assabenta de la incidència d’aquest assetjament escolar intimidatori (Byrne, 1994; Monbushō, 1994; Defensor del Poble, 1999) i no sap com afrontar-lo. Ja de per sí, el/l’adolescent que està patint bullying no sol denunciar la seva situació de maltractament per vergonya o por a represàlies, molt menys encara si aquest assetjament es produeix per ser homosexual o semblar-ho. Això suposaria una “sortida de l’armari” forçada o ajudaria a estendre el rumor. Adolescents LGTB pateixen el seu maltractament submergits en un doble silenci. Hi ha estudis que demostren que tan sols un escàs 16 % d’adolescents que han patit bullying homofòbic ha manifestat per què estaven sent víctimes d’assetjament escolar.
A Catalunya continuem sense tenir una llei contra l’homofòbia, demanada constantment pels col·lectius LGTB; llei que ha d’assentar les bases per combatre l’homofòbia i la transfòbia que aquest col·lectiu pateix cada dia.
Conscients d’aquests greuges i de la situació de risc i exclusió en què es poden trobar les persones LGTB, els col·lectius i associacions LGTB han aconseguit que els partits ICV-EUiA, PSC i ERC, -amb el suport de C’s-, presentessin al Parlament de Catalunya, el passat 8 de maig, la proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
Per tots aquests motius, el Grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents
 
ACORDS:
1.      Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia. L’homofòbia i la transfòbia és una patologia individual, col·lectiva i social que té importants conseqüències i implicacions destructives que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i malmeten la convivència a les nostres ciutats i pobles.
2.      Instar el Parlament de Catalunya a què acceleri la tramitació de la Llei contra l’homofòbia i la transfòbia en tràmit”.

El Ple Municipal de la ciutat de Vic aprova per unanimitat la moció contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia


aLa primera moció de l’ordre del dia presentada per CiU, 
PxC, CUP, PSC, ERC i ICV contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia va estar aprovada per unanimitat

http://talcomsom.vic.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2013/11/Text-moci%C3%B3-Ajuntament-de-Vic1.pdf

aMoció contra l’homofóbia i la transfóbia que el grup municipal D’ICV-EUIA d’ajuntament de sant Culgat del Vallés

http://www.cugat.cat/docs/ple-mocio-icv-homofobia.pdf

És el ple d'Olot queMOCIÓ D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUIA) CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA (LGTBFÒBIA) A OLOT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.

Atès que a l’Estat Espanyol s’ha avançat notablement a nivell legal des de la reinstauració de la democràcia amb la derogació de la llei de perillositat social (que havia substituït la de vagos y maleantes), amb l’aprovació de la llei de matrimoni i adopció entre persones del mateix sexe, o la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 que avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. I que, tanmateix, a nivell social segueixen existint discriminacions per raó de gènere o d’orientació sexual.

Atès que, malgrat aquests avenços, a les ciutats petites i mitjanes, com és el cas d’Olot, les lesbianes, els gais i les persones transsexuals han tendit a escapar d’aquestes zones del país principalment cap a Barcelona i altres ciutats grans. Que aquest exili ha afavorit la guetització del col·lectiu en determinats barris de les capitals i la invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i comarques. I que s’evidencia, per exemple, en unes ràtios de matrimonis celebrats entre persones del mateix sexe a les comarques d’interior de Catalunya, inferiors a les registrades a la regió metropolitana i molt allunyades de les de Barcelona ciutat.

Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament, etc.) cap a persones LGTB.

Atès que a Olot, malgrat ser una ciutat de convivència en la que puntualment s’han fet accions per normalitzar el fet LGTB, estem encara lluny d’haver assolit els nivells de visibilitat existents a ciutats properes com Vic o Girona on s’han organitzat grups com Tal com som o el Front d’Alliberament Gai.

Atès que cal treballar per la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal, i que en aquests moments al Parlament de Catalunya s’està tramitant la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10).

Per tot això, ICV-EUiA de la Garrotxa proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Declarar la ciutat d’Olot respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.

SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

TERCER.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.

QUART.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia.

CINQUÈ.- Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

SISÈ.- Fer seguiment, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’estadística de les denúncies que es registrin a la comarca en matèria d’LGTBfòbia.

SETÈ.- Instar els centres educatius de la ciutat a treballar per explicar de forma objectiva, clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves manifestacions.

VUITÈ.- L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves de la ciutat (L’Ideal, equipaments esportius, l’Escola Municipal d’Expressió, etc.) es treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.

NOVÈ.- Es garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi hagi protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

DESÈ.- Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’LGTBfòbia.

 aSala de Plens I’Ajuntament de Navarcles

 Moció ďlCV contra l’homofóbia i la transfóbia.

http://www.navarcles.cat/administrador/public/upload/plens/ple%2025-09-2013.pdf

aUnanimitat al ple municipal de Molins de Rei contra l’homofòbia i la transfòbia

El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat una moció presentada per Iniciativa per Molins de Rei contra l’homofòbia i la transfòbia. La moció demana emprendre accions per fer front i prevenir els casos de bullying per motius d’orientació sexual.

L’aprovació de la moció comporta mantenir i millorar el compromís de l’Ajuntament en la lluita per la igualtat de drets i la no discriminació per raons d’orientació sexual. A partir d’aquesta moció s’integra el Dia mundial contra l’homofòbia i transfòbia (17 de maig) i el Dia de l’Alliberament LGTB (28 de juny) dins de les accions culturals i educatives del municipi. A més, cada 28 de juny es farà onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana de la Casa de la Vila com a símbol de la lluita compartida pels drets civils.

 Però més enllà dels símbols, la moció insta a l’Ajuntament a emprendre la coordinació necessària entre els serveis d’infància i adolescència de l’Ajuntament i els centres educatius del municipi per tal de fer front i prevenir possibles casos de bullying LGTBfòbic. Durant la lectura de la moció en el ple municipal del mes de maig, el regidor ecosocialista Sergi Conde va remarcar que “encara avui queda molt per avançar en l’entorn educatiu” i va alertar que, en aquest context, “les retallades en educació pública i els canvis en l’assignatura d’Educació per la Ciutadania amenacen i redueixen les ja fins ara dèbils accions de prevenció del bullying”.

A la moció presentada per Iniciativa per Molins de Rei li van donar suport tots els partits amb representació a la corporació municipal: PSC, Esquerres per Molins de Rei, CUP, CiU i PP. Tot i això, el regidor del PP, Emilio Ramos, va considerar “excessiu treure la bandera homosexual un dia” i va assegurar que la moció era “catastrofista i amb molt dramatisme”. Per explicar-ho, Ramos va justificar: “A mi em passa com els mussols, em fixo molt en tot, i no veig pel carrer que quan passa un gai la gent el miri de mala manera”.


aL’Ajuntament  de Palau-solità i Plegamans se suma a la commemoració del Dia de l’Orgull Gai i reclama l’aprovació de la llei antihomofòbia

file:///C:/Users/Joanalr/Downloads/lleiantihomofobia-comunicatlambda%20(1).pdf

La Casa Consistorial llueix avui, 28 de juny, un llaç amb els colors de l’arc de Sant Martí que s’ha penjat al balcó de la façana principal per mostrar l’adhesió del consistori a la commemoració del Dia de l’Orgull Gai –Dia de l’Orgull LGTB (Lèsbic, Gai, Transexual i Bisexual)-. Aquesta iniciativa es duu a terme després que ahir, 27 de juny, el Ple Municipal aprovés una moció que insta l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a donar suport a la proposició de llei antihomofòbia que diverses entitats del col·lectiu LGTB han presentat als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. La moció va ser aprovada al Ple Municipal amb el vot afirmatiu dels partits que integren l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA i la Veu de Palau-solità i Plegamans) junt amb els grups CiU i ERC. El PP es va abstenir.

 La Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient i regidora d’Igualtat, Àngels Marcuello, va ser l’encarregada de presentar la moció. Va començar esmentant els diversos punts de l’acord. Un dels que implica més accions directes per part de l’Ajuntament és el que l’insta a “emprendre i reforçar la coordinació i les accions dels serveis d’infància, adolescència i joventut de l’Ajuntament amb els centres educatius del municipi per fer front i prevenir possibles casos de bullying o assetjament escolar”. A més d’aquest punt, la moció va incloure un altre de “rebuig a l’homofòbia i la transfòbia, que són patologies individuals, col·lectives i socials que tenen importants conseqüències i implicacions destructives, i que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i malmeten la convivència”. A més, el text insta l’Ajuntament a exhibir el símbol de la lluita per l’alliberament de les persones del col·lectiu LGTB i demana al Parlament de Catalunya la tramitació i aprovació de la llei antihomofòbia.

En ampliar l’explicació de la moció, Marcuello va contextualitzar les raons per dur-la al Ple, explicant que “malgrat els avenços legislatius a favor de l’alliberament i la normalització dels drets de les persones d’aquest àmbit, darrerament s’estan vivint episodis que signifiquen un retrocés en els seus drets i llibertats”. “Per això –va continuar la regidora- cal seguir evidenciant el problema i lluitant per la seva eradicació”. La titular d’Igualtat va voler posar l’accent “en els casos d’assetjament escolar o bullying per raó d’orientació sexual, cosa que té conseqüències físiques i psicològiques que poden ser greus”. “Si un adolescent no acostuma a denunciar els assetjaments o les agressions per vergonya o por, encara ho fa menys si això ve donat per ser homosexual o semblar-ho”, va subratllar, abans de concloure: “L’educació és l’instrument més eficaç contra la discriminació i la intolerància i per això la protecció i la normalització d’aquests col·lectius ha de ser una prioritat”. En aquest sentit, Marcuello va criticar la nova llei d’educació que promou el govern de l’Estat Espanyol (LOMCE, coneguda com llei Wert), “perquè suposa la desaparició d’avenços aconseguits, com l’eliminació de l’assignatura d’educació per a la ciutadania, una mesura ideològica que va en contra de l’educació en llibertat i des de la diversitat”. A més, la regidora també va apuntar a les retallades i la conseqüent disminució de professorat i professionals als centres educatius: “Això significa tenir menys recursos per prevenir l’assetjament per raó d’orientació sexual”.

28 de juny

El Dia de l’Orgull Gai –també conegut com a Dia per a l’alliberament LGTB- commemora els aldarulls de Stonewall, en els quals es van enfrontar homosexuals i policies de Nova York. El 28 de juny de 1969 la policia de la ciutat estatunidenca va organitzar una batuda al Stonewall Inn, un bar freqüentat per persones homosexuals, situat a Greenwich Village, Manhattan. Es considera un punt d’inflexió en la lluita per l’alliberament LGTB per ser el primer cop que un nombre significatiu d’homosexuals es va rebel·lar contra les humiliacions, intimidacions i detencions.

aRUBÍ CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL GAI, LESBIÀ I TRANSSEXUAL

Data de publicació: 01.07.09

El ple del mes passat va aprovar una moció per tal que l’Ajuntament s’adherís a aquesta celebració.

L’Ajuntament de Rubí s’ha adherit a la celebració del Dia de l’orgull gai, lesbià i transsexual, tal i com es va aprovar al ple de l’Ajuntament del mes passat, i com ja ha fet en altres edicions d’aquesta commemoració que se celebra el 28 de juny. El manifest d’aquest any, redactat per vint-i-sis associacions de tot Catalunya, té com a principal objectiu treballar amb el professorat i l’alumnat amb la implicació de les institucions públiques per a que es formi adequadament al professorat en el reconeixement de la diversitat sexual.

 A més, l’associació Acord, entitat responsable del servei de diversitat sexual que ofereix la regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Rubí, va posar a l’abast de la ciutadania una parada de caire informatiu a la Rambla del Ferrocarril el dia commemoratiu d’aquest esdeveniment, coincidint amb la Festa Major.

Un servei per a la diversitat sexual

Aquest servei de diversitat sexual s’adreça a dones lesbianes i és un servei gratuït i confidencial que ofereix l’Ajuntament de Rubí per a totes les dones majors d’edat del municipi, cada primer i tercer dijous de mes, de 16 a 19 h el primer i de 10 a 12 h el tercer.

 El servei funciona des d’octubre de 2004, mitjançant un conveni amb l’associació Acord (Associació d’Assessorament, Councelling, Orientació i Recursos per a Dones lesbianes, bisexuals, transsexuals i persones que es qüestionen la seva orientació sexual), que realitza un procés d’acompanyament i assessorament durant el procés de revelació a l’entorn més proper.

A més, al llarg de tot el any, l’Ajuntament, en col•laboració amb Acord, organitza diferents activitats relacionades amb la diversitat sexual per tal de posar a l’abast de la ciutadania elements de coneixement de la problemàtica, com ara el passi del documental “Homo baby boom” sobre l’experiència de sis famílies monoparentals, una exposició a la Botiga de Rubí sobre l’homofòbia i una guia d’activitats i serveis educatius que es fa anualment per informar i treballar amb l’alumnat dels IES temàtiques relacionades amb la diversitat sexual.

 També hi ha diverses activitats dirigides als centres educatius, com “M’ho va dir la lluna” que treballa de manera didàctica pels alumnes de P-5 què significa tenir una família formada per dues mares o dos pares; “L’heterosexualitat és una forma més de viure la sexualitat” per donar difusió i normalitzar altres formes d’orientació sexual i afectiva més enllà de l’heterosexualitat; o les adreçades a les Associacions de Mares i Pares (AMPAS) com el “Concurs de còmics del 17 de maig” per promoure actituds i comportaments que respectin les diferents opcions sexuals i d’identitat de gènere, o el taller “I si el meu fill/a fos gai, lesbiana i/o transsexual?” per donar a conèixer l’homosexualitat femenina i masculina i normalitzar aquest fet.

aAjuntament de Sant Feliu de Llobregat

 El consistorio aprobó una tercera moción de rechazo a la homofobia y por el derecho a la igualdad, coincidiendo con el Día del Orgullo Gay y Lésbico que se celebra el 28 de junio

https://www.santfeliu.cat/documents/d75d034a-7163-4a5f-a033-370b89c1cb33/Orgull_gaipdf.pdf

aAjuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de maig de l’Ajuntament de Blanes

Publicat el 29 maig, 2012

12.- Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i contra l’homofòbia i la transfòbia. 

ple de maig de l’Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de maig

Publicat el 29 maig, 2013

 1.  Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i de suport a la proposició de llei antihomofòbia.

aAjuntament de Viladecavalls

L’any 1979, Amnistia Internacional va incloure la repressió cap al col•lectiu homosexual a la sèrie d’accions que violen els drets i les llibertats fonamentals. El 1981, el Consell d’Europa va presentar i exposar públicament un informe sobre la discriminació envers les persones homosexuals, acompanyat d’un projecte de recomanació i d’un projecte de Resolució, que foren aprovades el dia 1 d’octubre del mateix any.  El 17 de maig de l’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Amb tot, 22 anys després l’OMS segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental.

  

Des de llavors, a nivell internacional cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

 

Des de l’Ajuntament de Viladecavalls, rebutgem fermament qualsevol forma de violència i qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Així mateix, denunciem que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort. Són models que atempten contra els drets i les llibertats més bàsiques de les persones, i cal que des de tots els àmbits, institucions i societat civil, es fomenti el respecte cap a totes les persones, cap a totes les opcions de vida i, en definitiva, capa la igualtat de drets de totes les persones.

 

El vigent Tractat de Lisboa de la Unió Europea, la Constitució Espanyola i el nostre Estatut, recolzen els drets de les persones homosexuals.

Sala de sessions de l’Ajuntament de la Llagosta,són moltes les persones que han sentit la pressió de l’homofòbia i .transfobiaa

http://www.llagosta.cat/lallagosta/recursos/recursos/ap_8_2012__28_06_12_.pdf

5.1. moció que presenten els grups municipals d’icv-euia, ciu i cpll de suport a la convivència i al respecte a la diversitat d’orientació sexual.

Acords

1. El nostre Ajuntament reconeix l’existència de diferències a nivell d’identitat i orientació sexual en la societat.

2. El nostre Ajuntament es compromet a treballar per eradicar les discriminacions a nivell  d’identitat i orientació sexual en l’àmbit de les competències municipals impulsant  mesures per a la consecució de la igualtat real.

3. Cal que eduquem a les famílies, al món educatiu i a la societat en valors que promoguin el respecte a la diferència; en la diversitat com a valor enriquidor de les persones, no com a eina destructora i opressora.

4. Cal promocionar nous valors i cal que en aquests valors s’incloguin a les persones d’opció afectiva sexual, identitat de gènere i sexe en la diversitat .

5. Cal que eduquem en valors que ens incloguin a tots i totes per tal d’aconseguir la plena normalització i la no discriminació social i personal.

6. Calen polítiques clares en tots els àmbits que facilitin el desenvolupament de les diferents sexualitats, que promoguin la diversitat com a valor sòlid en el creixement de totes les persones.

7. Fer extensiva aquesta moció a les institucions que correspongui per a què en facin la difusió que considerin oportú.

Moció contra l’homofòbia i la transfòbia

a

Moció presentada conjuntament pels grups municipals del Compromís per Cerdanyola i ERC al Ple de juny del 2013. La proposta va ser aprovada amb el vot favorable de PSC-Verds, ICV-EUiA, Compromís i ERC, i l’abstenció de PP i CiU.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 28 de Juny se celebra el dia de l’orgull LGTBI, ja que aquest mateix dia de 1969 va suposar un punt d’inflexió històric en la lluita pels drets d’aquest col·lectiu, arran dels fets de Stonewall. Tot i els avenços que s’han fet en els últims anys en legislació respecte els drets del col·lectiu LGTBI, encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests països fins i tot amb la pena de mort. Per a les organitzacions LGTB és una jornada de lluita i solidaritat arreu del món. També al nostre país hi han discursos que des de posicions del poder religiós fan de l’homofòbia una pràctica habitual. Aquests darrers anys aquestes posicions excloents s’han fet presents en algunes emissores i també al carrer.

Cal recordar amb orgull aquella primera manifestació de l’orgull gai de l’any 1977 a les Rambles de Barcelona, amb greus enfrontaments amb la policia. Totes les conquestes en el camí de la alliberament LGTB han estat fruit de la lluita.

A l’Estat espanyol des de el final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB) ha anat assolint diferents victòries importants: des de la despenalització de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (que havia substituït a la de “vagos y maleantes”) ara fa 35 anys, fins l’equiparació legal del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu.

Però malgrat els avenços, cal disposar d’eines per aconseguir una normalització social. Un estudi recent realitzat per l’Agència Europea pels Drets Fonamentals sobre la discriminació LGTBI a la Unió Europea demostra que, actualment, un de cada quatre membres de la comunitat LGTBI ha estat agredit o amenaçat en els últims cinc anys i que dues terceres parts dels estudiants homosexuals ho amaguen. Els anys d’institut són l’època més complexa per aquestes persones, on la discriminació és molt més forta i, per tant, afecta directament els adolescents. A Catalunya, l’Observatori contra l’Homofòbia, del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) va tramitar un total de 376 denúncies entre el juny del 2011 i el setembre del 2012. Encarà estem molt lluny d’esdevenir una societat on tots i totes estiguem en les mateixes condicions a l’hora de viure lliurement la identitat sexual o de gènere. Cal, doncs, dedicar encara esforços en la lluita per l’alliberament LGTB, i la col·laboració activa i compromesa dels ajuntaments és necessària.

Per tot això, el Parlament de Catalunya està tramitant una Llei contra l’Homofòbia, adreçada a lluitar contra la discriminació per orientació sexual i per afavorir la igualtat en àmbits com l’educació, la salut, la cultura, el lleure i l’esport, o els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Per tant, queda evidenciat que encara resta un llarg camí per aconseguir una igualtat justa per aquest col·lectiu. El respecte a la diferència és un pilar de les societats democràtiques i no pot es acceptar cap tipus d’agressió verbal, física o psíquica en l’àmbit laboral, educatiu, familiar o urbà sense una resposta legal proporcional a l’agressió. Per tots aquests motius proposem l’adopció dels següents:

ACORDS

1. El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, manifesta el seu suport i s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

2. Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant Martí els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB.

3. Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

4. Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

5. Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfob i trànsfob.

6. Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

7. Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori.

8. Establir un conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola i l’observatori contra l’homofòbia on quedin recollits els drets i deures de les dues parts.

9. Col·laborar amb els instituts en la realització d’activitats educatives adreçades a l’alumnat de secundària per informar, assessorar i orientar sobre la diversitat sexual. Aquesta actuació es pot encabir dins el servei de Dinàmica Educativa –Societat Igualtat i Ciutadania- adreçades als IES de la localitat.

10. Assegurar que en les diferents campanyes o esdeveniments municipals on surten imatges gràfiques de parelles , en aquestes també és faci visible les parelles gais o lesbianes.

11. Fer arribar aquests acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als Grups Polítics del Parlament de Catalunya.

ala moción contra la homofobia y transfobia y sabemos que en el ajuntament de Santa Coloma de Gremenet se presento una el dia 3/05/2012 queremos saber donde encontrar información sobre ella.
http://oiac.grame.net/oiac/cercador/noticiacat.aspx?lngIdFitxa=10848

a

Mocio homofobia
L’Ajuntament de Granollers
acord del Ple de 25 de març de 2014
11.05.-Moció relativa a Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA-E contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Aprovada per unanimitat de la junta de portaveus

PRIMER.- Declarar la ciutat de Granollers respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.

SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

TERCER.- Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i el compromis a treballar en la normalització social del col•lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

QUART.- Continuar treballant amb els centres educatius mitjançant l’oferta pedagògica d’activitats educatives adreçades a l’alumnat, al professorat i a les AMPAS per informar, assessorar i orientar sobre la diversitat sexual.

CINQUÈ.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homofbic i transfòbic.
SISÈ.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

SETÈ.- Fer seguiment, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori.

VUITÈ.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia.

aajuntament Tortosa

En el pleno ordinario de este lunes también prosperaron tres mociones presentadas por el grupo municipal del PSC en apoyo a la proposición de Ley de derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, para impulsar medidas contra el paro juvenil y la situación laboral de los jóvenes en Cataluña y para la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Tortosa.

aEn Gavà trabajamos para que los ciudadanos y ciudadanas de Gavà puedan vivir en una ciudad con igualdad de derechos y deberes para todas las personas, en el marco de sus aspectos de vida sin ninguna discriminación por razón de sexo, identidad sexual, origen, religión o clase social. Queremos la igualdad real que facilite hacer de Gavà una ciudad cohesionada, que fomente la convivencia dinámica, que trabaje los valores humanos, el respecto y la integración.

LGTB son siglas que designan colectivamente las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

Si sufres discriminación o conoces a alguien en esta situación os podéis dirigir a la Oficina de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Gavà.

C/ Generalitat de Catalunya, 7 (SIAD)

aAjuntament de Manlleu
MOCIÓ CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. EXPOSICIÓ 

El Ple Municipal de Manlleu aprova per unanimitat la moció contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia presentada per l’associació LGTB TALCOMSOM

El Ple Municipal de la ciutat de Manlleu ha aprovat per unanimitat la moció contra l’homofòbia, la lesbofòbia  i la transfòbia que ha presentat l’associació LGTB TALCOMSOM.

La presentació d’aquesta moció s’emmarca dins de l’objectiu de l’associació LGTB TALCOMSOM de presentar en diversos municipis de la comarca d’Osona mocions contra la LGTBfòbia, terme que fa referència a l’odi i  discriminació cap als homosexuals, bisexuals i els homes i les dones transsexuals.

 can_puget_-_manlleu_364059-170x127La moció contra la lgtbfòbia que ha aprovat el Ple de Manlleu es basa en tres eixos:

la creacióamb col·laboració amb l’Associació LGTB TALCOMSOM i altres entitats, d’un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

la declaració per part dels consistoris de la ciutat respectuosa amb la diversitat i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual

la inclusió d’un enllaç web en una àrea municipal a partir del qual es puguin realitzar denúncies per lgtbfòbia a l’Observatori contra l’homofòbia

Considerem que amb la seva aprovació es du a terme un pas més en l’objectiu que tenim com a societat perquè tothom tingui reconeguts els mateixos drets i deures, més enllà de la seva orientació afectivo-sexual o identitat de gènere,  i pot ser una eina de garantia cap a la igualtat de les persones LGTB des de la seva diversitat. així mateix, la seva aprovació  adquireix també un gran valor simbòlic pel conjunt de la societat, comportarà la incorporar la perspectiva LGTB en polítiques i accions des de l’administració pública.

La lgtbfòbia continua ben present en el nostre context més immediat. És per això que des de l’associació TALCOMSOM creiem fermament que la col·laboració activa i compromesa de les institucions públiques pot esdevenir un element clau per la seva eradicació. Així mateix hem de continuar treballant per fomentar un model de ciutats i viles on no hi tingui cabuda cap tipus de discriminació.

En aquest mateix context, l’aprovació de la llei contra la lgtbfòbia que en aquests moments s’està debatent al Parlament de Catalunya suposaria la construcció de noves referències de relació entre el col·lectiu LGTB i la resta de la societat basades en la igualtat i el respecte.

L’aprovació d’aquesta moció pot suposar per la ciutat de Manlleu esdevenir un referent institucional i un referent simbòlic cap a un model de ciutat més tolerant, més lliure i més justa on tothom hi ha de tenir cabuda.

file:///C:/Users/Joanalr/Downloads/140121-mocio-contra-homofobia%20(1).pdf

ple-torelloEl pleno apoya una moción contraria a la discriminación de las personas por razones de identidad sexual
Fecha de publicación: 25/02/14 12:55
Todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Torelló , en el pleno de este lunes , apoyaron una propuesta contra la homofobia , la lesbofobia y la transfobia . En virtud de esta propuesta , impulsada desde la Asociación de lesbianas , gays , transexuales y bisexuales ( LGTB ) Talcomsom , Torelló se declara municipio respetuoso con la diversidad sexual y con la realidad de lesbianas , gays , transexuales y bisexuales y contrario a la discriminación de las personas por razón de su orientación y / o identidad sexual .

Al mismo tiempo , el Ayuntamiento se compromete a apoyar la proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales y por la erradicación de la homofobia , las lesbofobia y la Transfobia , presentada en el Parlamento de Cataluña y aprobada por el Consejo Nacional LGTB . Y , tal como se ha hecho en los últimos años , ondear la bandera del arco iris en el Ayuntamiento los días 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el 28 de junio, Día internacional del Orgullo LGTB .

Por otra parte , el Ayuntamiento de Torelló elaborará , en colaboración con la Asociación LGTB Talcomsom y otras entidades , un plan local contra la homofobia , la lesbofobia , la bifobia y la transfobia en el transcurso de este año .

Al final de la sesión , un representante de la Asociación LGTB Talcomsom intervino para agradecer al Ayuntamiento su posición ante la propuesta y recordó que en el año 2008, Torelló ya había aprobado una moción de apoyo al colectivo LGTB y que fue el primer municipio de la comarca a colgar la bandera del arco iris en el balcón de la Casa de la Villa cada 28 de junio, día del orgullo LGTB . El portavoz de la asociación valoró la importancia de la implicación de las administraciones locales , que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía , en la lucha contra la LGTBfobia .
http://www.ajtorello.cat/frontal/noticies/detall.php?noticia=1846
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/35124/torello-compromet-elaborar-pla-local-per-combatre-l

aPleno del Ayuntamiento
de Tàrrega el pasado junio de 2013 que hace referencia a los temas que usted
nos plantea. También le adjunto enlace de la noticia:
http://www.tarrega.cat/noticies.html?id=1335
Creo que ya quedan resueltos los temas que se nos pedía.
Apoyo al colectivo LGTBI
En el apartado de mociones , se ha aprobado un texto de apoyo al nuevo colectivo targarí De Trascantó a favor de la liberación Lésbico , Gay, Transexual , Bisexual y intersexo ( LGTBI ) , presentada por AIPN -PSC y ERC . La solicitud de colocar la bandera de este movimiento a la fachada de la Casa Consistorial ha generado polémica sobre la presencia de símbolos y la moción se ha votado dividida en dos bloques . Con un amplio consenso , CiU , Rcat / SI , AIPN -PSC , ERC y PxC han votado a favor de la normalización social de este colectivo así como de impulsar campañas de sensibilización ( PP se abstuvo ) . En cuanto a la presencia de la bandera del arco iris los días 28 de junio ( día de la liberación LGTBI ) y 17 de mayo (día contra la homofobia ) , CiU y Rcat / SI han dado libertad de voto y finalmente también ha prosperado la propuesta con 9 votos favorables de AIPN -PSC , ERC , PxC , Santi Costa e Isaac González ( Rcat / SI) y los 8 en contra de CiU , Jaume Ponsarnau ( Rcat / SI) y PP .

Tárrega es un municipio español de la provincia de Lérida, Cataluña. Es capital de la comarca de Urgell, con una población de 16.670 habitantes y una extensión de 88 km². Es la segunda ciudad en términos de extensión en la provincia de Lérida
Población: 16.731 (2012) Instituto Nacional de Estadística
Provincia: Provincia de Lérida

28jreus1Reus es una ciudad española situada en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Es la capital de la comarca del Bajo Campo y forma parte del área metropolitana denominada Campo de Tarragona
Población: 107.211 (2012) Instituto Nacional de Estadística
Provincia: Provincia de Tarragona

moción que presenta la candidatura de unidad
popular de reus ( cup ) , en representación del colectivo de gays, lesbianas , bisexuales y transexuales del campo de tarragona h2o , para la normalización de la diversidad y libertad sexual

Desde el final de la dictadura franquista , el movimiento de liberación lésbico , gay, transexual ( LGT + ) , en nuestro país , ha ido logrando diferentes victorias importantes . Desde la derogación de la ley de peligrosidad social (que había sustituido a la de vagos y maleantes ) , hasta la obtención del derecho al matrimonio civil ya la adopción . Se ha avanzado en cuanto a derechos , visibilidad , aceptación y tolerancia , es cierto. Pero estos avances en los derechos básicos no han traducido todavía en avances en las libertades para lesbianas , gays y transexuales .

Sin embargo , como hay un grupo importante de gente que es excluida de la vida social normalizada , se han creado espacios exclusivos para estas personas . Eso sí , limitados a determinados barrios de Barcelona, Palma o Valencia . Estos espacios se han convertido, más que espacios de libertad , zonas elitistas donde si no reproduces un determinado estereotipo (que no representa en ningún caso el colectivo LGT + ) no tienes sitio . En estos espacios , además , se tiende a invisibilizar a lesbianas , a transexuales y al resto de diversidad no heteronormativa .

Pero en la mayor parte de ciudades pequeñas y medianas , así como el resto de pueblos y comarcas del país , ni siquiera han aparecido ( con muy pequeñas excepciones ) estos espacios del denominado ” ambiente gay ” . Al ser, además , zonas tradicionalmente más conservadoras , las lesbianas, los gays y las personas transexuales han tendido a escapar. Ha habido , durante muchos años , un exilio LGT + desde el pueblo hacia la capital . Este exilio ha favorecido la ” guetización ” del colectivo en determinados barrios de las capitales y la invisibilidad en el resto de ciudades, pueblos y comarcas . Reus no es una excepción.

Estas problemáticas han sido compensadas a menudo por la lucha constante de las organizaciones de liberación LGT + , aunque estas han tenido más o menos fuerza dependiendo de la zona del país . Todo este trabajo de años se ha convertido en imprescindible para los avances vividos en esta lucha .

A pesar de esta intensa lucha , sin embargo, la realidad es que la homofobia y la transfobia siguen bien presentes en nuestro contexto más inmediato : en las escuelas y en los institutos , en el trabajo , en la calle, en los espacios de ocio … Habrá , pues , dedicar muchos más esfuerzos en la lucha por la liberación LGT + , y la colaboración activa y comprometida de las instituciones públicas puede convertirse en una ayuda importantísima .

Es por todos estos motivos que el Grupo Municipal de la Candidatura de Unidad Popular de Reus , en representación del Colectivo de Gays , Lesbianas , Bisexuales y Transexuales del Camp de Tarragona H2O , propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS :

Primero . – Que Reus sea declarado municipio por la diversidad sexual , la normalización social del hecho gay , lésbico y transexual y contra la homofobia y la transfobia .

Segundo . – Instar a los centros educativos a aplicar planes de estudios , cursos y talleres sobre la diversidad sexual donde se explique el hecho homosexual y transexual de forma objetiva , clara y sin prejuicios .

Tercero . – Elaborar un tríptico informativo sobre las reivindicaciones del colectivo LGT + y que incorpore, además , información sobre las organizaciones de liberación LGT + del país .

Cuarto . – Poner en marcha campañas públicas de sensibilización sobre el hecho LGT + . Por ejemplo , potenciando que la televisión local haga alguna campaña contra la homofobia y la transfobia .

Quinto . – Garantizar que los diversos espacios municipales para jóvenes se trabaje para la normalización del hecho LGT + , así como que se mejoren los protocolos de acogida a adolescentes y jóvenes lesbianas , gays y transexuales .

Sexto . – Garantizar que en los espacios municipales para personas mayores haya protocolos de acogida a personas mayores lesbianas , gays y transexuales . Hacer lo mismo en los centros de salud mental que dependan del Ayuntamiento .

Séptimo . – Garantizar que el cuerpo municipal de Policía tenga y cumpla protocolos para atender casos de homofobia y de transfobia que aseguren una buena y justa atención de las personas afectadas por ataques homófobos o transfóbicos .

Octavo . – Potenciar que la biblioteca del municipio se amplíe el fondo bibliográfico y de revistas sobre la lucha LGT + .

Noveno . – Potenciar espacios de ocio no consumista donde el colectivo LGT + pueda expresarse en libertad , así como penalizar los negocios donde tengan lugar actitudes homófobas o transfóbicas .

Reus, 25 de febrero de 2014

0 cambrilsPLE ORDINARI
Cambrils commemorarà el Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el Dia Internacional de l’Orgull LGTB

El ple ordinari va aprovar ahir, de manera unànime, commemorar el Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia –17 de maig–, el Dia Internacional de l’Orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB) –28 de juny– i el Dia Internacional de la Lluita contra el Sida –1 de desembre–. El grup del Nou Moviment Ciutadà (NMC) va presentar la moció que va comptar amb el vistiplau previ dels grups que formen l’equip de govern (CiU, PP i Plic), que van modificar un parell de frases del text presentat. 

La moció aprovada declara que la ciutat de Cambrils és respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació  de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual. Per aquests motius, Cambrils farà onejar la bandera de l’arc de Sant Martí en un lloc representatiu i simbòlic del municipi, els dies 17 de maig i 28 de juny, així com lluir el llaç vermell el dia 1 de desembre. 

La moció insta al consistori a dur a terme un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia; ubicar a la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfob i transfòbic; promocionar el servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals, fer un seguiment de l’estadística de les denúncies que arribin a aquest enllaç web. Per últim, el text demana que es traslladi el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. 

aMOCIÓ CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

La regidora del COP-Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo presenta a l’opinió pública la moció contra l’homofòbia i la transfòbia i argumenta“La importància que té per a la nostra societat lluitar a favor dels plens drets de les persones, sigui quina sigui l’opció sexual que tinguin i aconseguir l’eradicació de fets i actituds discriminatoris o agressius envers aquests ciutadans o ciutadanes”

Explica Castillejo que “la moció consta d’un preàmbul d’anàlisi històrica i sobre la situació actual d’aquest col·lectiu i proposa actuacions que ajudin a aconseguir els objectius assenyalats sobre la lluita contra l’homofòbia i la transfòbia.”

La moció fa les següents propostes:

1.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfob i trànsfob.

2.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

3.- Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori.

4.- Establir un conveni entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Observatori contra l’Homofòbia on quedin recollits els drets i deures de les dues parts.

5.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el  28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, així com posar al balcó de l’Ajuntament el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.

6.- Que l’Ajuntament, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, realitzi actes de sensibilització i commemoració de les tres dates abans esmentades. En aquest sentit poden sol·licitar assessorament a l’Observatori contra l’Homofòbia.

7.- Donar suport a la “Proposició de Llei  de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

8.- Donar compte dels presents acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

Per Castillejo” la moció promou avenços socials en el reconeixement d’una realitat que, lluny d’amagar-la, l’hem de normalitzar , i des de les institucions tenim l’obligació d’actuar de manera exemplar”

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s